عجله کار شیطونه؛ ۳ اشتباه متداولِ توسعه‌دهندگان، وقتی که عجله دارند.

بدون دسته بندی